SKOLEN I 1979

I en utgave av internavisen Bakkebø Tidende kan man lese om hvordan skoletilbudet så ut på slutten av 70-tallet.


«Bakkebø skole har vokst med årene både i elevtall og i antall lærerstillinger. Det er i dag 31 ansatte på skolen. Det er lærere og folk med annen yrkesutdanning. Vi har vernepleier, førskolelærere, ergoterapeut og fritidspedagog …

Det er 156 elever på skolen. En fulltidselev skal ha 27 ½ gruppetimer eller 11 enetimer pr. uke. På skolen er det i dag 60 fulltidselever og 96 deltidselever.

De fleste som har barn selv, kjenner til grunnskolens oppgave og dens formålsparagraf. Når Bakkebø skole er tilknyttet denne lov, kan den aldri bli en yrkesrettet skole, men en skole hvor undervisningen foregår i et bredest mulig faglig miljø. Grunnskolen skal gi elevene en kristen og moralsk oppdragelse. De fleste elevene møter til andakt om morgenen i kirken. I tillegg blir det drevet kristendomsundervisning på skolen. Vi har et godt utvalg av flanellografmatriell som kan brukes til bibelske fortellinger. Arbeidsbøker og stensiler blir brukt, og elevene lærer kristne sanger.

Formålsparagrafen pålegger oss videre å gi elevene god allmennkunnskap. Når klassene settes opp, blir det tatt hensyn til evnenivå og sosial tilpassing. I de fleste klasser er det allikevel evnemessige forskjeller som gjør det vanskelig å lage undervisningsopplegg som passer hele klassen.

Det blir drevet en del ADL-trening på skolen. Elevene skal trenes til å bli best mulig selvhjulpen i sine daglige gjøremål. Her er målet å lære dem gode spisevaner, renslighet, tannpussing etc. Gjennom sansetrening blir elevene kjent med sansene, og målet er å kunne utvikle dem så langt som mulig. Av undervisningsmateriell brukes her bilder, puslespill, lydbånd, film, lysbilder og gjenstander av forskjellig slag.

Det blir også undervist i vanlige skolefag som matematikk, lesing og skriving. Hvis elevene viser svært liten framgang og interesse for disse fag, blir det ikke skolens største oppgave å drille med vanlige skoleferdigheter. Særlig i de nevnte fag kan det være vanskelig å drive undervisning i samlet klasse. Flere elever får enetimer i lesing og skriving hos logoped eller hos andre lærere.

Vi lager stadig emneopplegg som har interesse i elevens eget miljø, f.eks. bondegården, bylivet, fjæra og trafikk er aktuelle emner. Her kan de selv observere hvordan miljøet fungerer. Elevene fatter lett interesse for slike emner, og de danner gode grunnlag for samtaler i klasserommet. Her er mange muligheter til å lage individuelle- og gruppearbeidsoppgaver.

Elevene har praktiske fag som forming og skolekjøkken på timeplanen. Skolen har spesialrom i keramikk, sløyd, tekstilforming og skolekjøkken. Skolens arbeid skal skje i forståelse og samarbeid med heimen. På Bakkebø finner de fleste elevene sitt daglige hjemmemiljø på avdelingen. Avdelingspersonalet går inn i foreldrenes sted og må ta hånd om den daglige oppdragelse.

Det er først og fremst lærerens ansvar å informere hjemmet om den undervisningen eleven får. Det bør være mulighet for økt samarbeid, særlig i ADL-trening vil det være nyttig at avdelingen følger opp. Det største målet bør være at eleven tilpasser seg sosialt. Her er det viktig at alle viser ansvar og står sammen om oppdragelsen. Elevene bør behandles så likt som mulig av alle, slik at de finner trygghet og samhørighet. Det er vel også på dette området kontakten skole-avdeling er hyppigst. Det er viktig at lærerne og avdelingspersonalet blir kjent med hverandre og skaper god kontakt som igjen skaper gjensidig tillit.

Skolen sender hvert halvår rapport til det «rette» hjem. Det heter videre i formålsparagrafen at skolen skal legge vinn på å skape gode samarbeidsformer mellom lærer og elev. Skolen har altså ansvarsoppgaver utover det å fore elevene med kunnskaper. Læreren må ta seg tid til å snakke med hver enkelt elev, og la dem fortelle om sine sorger og gleder slik at de trives og føler seg trygge i skolemiljøet. Vi må ikke glemme at vi har med likeverdige mennesker å gjøre. Ulikheter i evneutrustning, tilpassningsdyktighet, produktivitet, sosial bakgrunn o.s.v., berører ikke likeverdet.»

Bakkebø Tidende nr. 1 fra 1978: 4-5


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (13.11.18)