KILDEMATERIALE

Dalane Folkemuseum har samlet inn et variert kildemateriale om Bakkebø. Dette materialet danner grunnlag for informasjonen her på nettstedet.


1. Skriftlige kilder
2. Foto
3. Andre kilder


SKRIFTLIGE KILDER

 • «Bakkebø 1948-1988» av Agnes Varen Ugland

Utgitt av Røde Kors Gavefond, Bakkebø.

Boken ble skrevet og utgitt i anledning institusjonen Bakkebøs 40-års jubileum. Den ble dermed skrevet mens institusjonen fortsatt var i drift, og gir innblikk i Bakkebøs historie frem til jubileumsåret. Her formidles historien slik institusjonen selv ønsket å fortelle den.

 • Personlige notater av Kiss Tveit

Upublisert som helhet, men mye av stoffet kan gjenfinnes i Uglands bok.

Som en av Bakkebøs to grunnleggere har Kiss Tveit et unikt innblikk i institusjonens oppstartsfase. I sine notater skriver hun utfyllende om institusjonen, da særlig fra oppstart og frem til 1970. Notatene er tilbakeskuende og gjengir hvordan Kiss Tveit husker historieforløpet.

 • «Bakkebø Nytt»

En serie hefter produsert av institusjonen fra 1954 til 1991 (med noen opphold), for å kunne gi pårørende og andre interesserte et innblikk i livet på Bakkebø.

Grunnet det store tidsspennet i utgivelser kan man få et godt innblikk i institusjonen gjennom mange år. Bakkebø Nytt er en kilde til fakta om institusjonen, samtidig som heftene viser hva institusjonen ønsket å formidle om seg selv.

 • Avisutklipp

Særlig fra Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad.

Bakkebø var mye i media og man finner dermed godt kildemateriale der, særlig i lokale aviser, men også i riksdekkende media.

 • Arkivmateriale

Ulike givere med tilknytning til Bakkebø har kommet med tilskudd til museets arkiv – dette er et flerfoldig kildemateriale med tekst, lyd og bilde.

 • Årbokartikkel

Artikkel i Dalane Folkemuseums årbok for 2015-16, med tittel «Institusjonstiden som brobygger i åndssvakesaken». Forfatter er Mona H. Aarsland. Omhandler rollen institusjonene har spilt på veien mot dagens omsorgstilbud for psykisk utviklingshemmede.

 • «Åndssvak!» av Halvor Fjermeros

Utgitt av Universitetsforlaget i 2009.

Boken har undertittelen «Et bidrag til sentralinstitusjonens og åndssvakeomsorgens historie».


FOTO

 • Bakkebø Nytt

Størsteparten av fotografiene brukt her på nettstedet er hentet fra de mange publikasjonene av heftet Bakkebø Nytt. Dette heftet ble utgitt av Bakkebø, og fotografiene fra dem viser dermed institusjonen slik de selv ønsket å vise den.

 • Vilhelm Feyling

Vilhelm Feyling jobbet mange år som kasserer og regnskapsfører på Bakkebø. Han var også den som tok over som redaktør for Bakkebø Nytt etter Kiss Tveit.

Feyling var en ivrig fotograf og tok mange bilder i løpet av årene sine på Bakkebø. Dalane Folkemuseum har noen av hans bilder i sin fotosamling, som formidler Feylings perspektiv på Bakkebø. En del av fotografiene fra Bakkebø Nytt er trolig også tatt av Feyling, uten at Dalane Folkemuseum kan si med sikkerhet hvilke dette gjelder.

 • Dalane Folkemuseum

Jon Magne Bøe og Mona H. Aarsland ved Dalane Folkemuseum har tatt fotografier for å kunne formidle institusjonsområdet og bygningene slik de foreligger i dag. I tillegg har museet tatt fotografier av registrerte gjenstander tilknyttet Bakkebø, som alle er tilgjengeliggjort på DigitaltMuseum.


ANDRE KILDER

 • Intervjumateriale

Dalane Folkemuseum har foretatt intervjuer av personer med tilknytning til Bakkebø – da særlig ansatte i ulike stillinger. Dette materialet har ikke blitt brukt som kilde til nettstedet per 2018.

 • Gjenstander

Museet har en rekke gjenstander tilknyttet Bakkebø i sine samlinger. Disse bidrar til å formidle ulike aspekter av institusjonen, parallelt med foto- og tekstmateriale. Gjenstandene er tilgjengeliggjort på DigitaltMuseum.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (17.07.18)