Også kalt Vest-Agder paviljongen og Vest-Agder gården
Senere kjent som Sølvhagen

Denne avdelingen har hatt to navn. Offisielt het den Vest-Agder paviljongen, fordi den ble sponset med midler innsamlet i Vest-Agder. Til tross for dette ble den vanligvis omtalt som Steingården, grunnet en stor og prangende stein utenfor bygget.


1. Bygget
2. Dekor
3. Raketten Barnehage
4. Tunellen Barnepass
5. Steingården Rehabiliteringssenter


BYGGET

Arbeidet for å bygge egen Agder-avdeling startet etter at Leiv Tveit holdt et foredrag i Kristiansand i 1949. Dr. Johannes Benestad, som var Vest-Agders representant i styret på Bakkebø, satte i gang storaksjon i 1950 for å skaffe midler til ny avdeling. Denne skulle fortrinnsvis tilby klientplasser for søkere fra Vest-Agder.

Det ble snart stilt 30.000 kroner til disposisjon for videre arbeid. Med denne summen som grunnfond ble det dannet innsamlingskomite med Ruth Kraft og dr. Benestad i spissen. Kampanjen varte i to år.

Steingården er tydelig merket i 2018. Foto: Dalane Folkemuseum.

I Kiss Tveits personlige notater skriver hun1:

«Alle foreninger, alt av arrangementer, lister i forretninger, ofringer i kirkene, aviskampanjer daglig, opprop på så mange måter, gjorde at ingen, ingen måtte få anledning til å glemme, at fremfor noe annet var det fylkets hjertesak det var snakk om.»

Etter noen måneders innsamling var resultatet 360.000 kroner, og til slutt 375.000 kroner, som muliggjorde byggestart av Vest-Agder paviljongen. I tillegg bidrog Rikstrygdeverket, ved direktør Aleksander, med et tilleggsbeløp på 180.000 kroner, der halvparten var gave og halvparten rentefritt lån. Bygget kostet nærmere 606.000 kroner totalt, med byggeomkostning på 517.000 kroner og utstyr for 89.000 kroner.

Det var arkitekt Odd Brochmann som tegnet planene for bygget. En gruppe ungdommer fra Internasjonal Dugnad stod for en del av grunnarbeidet, sommeren 1950. Byggearbeidet startet i 1951, med firmaet Feyling, Aarstad og Aarstad. Påfølgende år, den 2. februar 1952, stod den nye avdelingen ferdig og klar til innvielse.

Nytt piano til Steingården – sponset av Norges Røde Kors. Foto: Bakkebø Nytt.

Tanken om enkeltrom, som først ble satt i praksis på Bærumsgården, ble videreført på Steingården. I en fløy kom 21 enkeltrom, der hver klient fikk nøkkel til sitt rom. Disse kunne låses fra utsiden når de gikk, men kunne av praktiske årsaker ikke låses fra innsiden. I en annen fløy ble det plass til 36 mindre gutter, som bodde 3-4 sammen per rom. I overetasjen var det leilighet for ansvarshavende og en del hybler for medarbeidere.

Avdelingen hadde 54-56 sengeplasser og var beregnet for gutter/menn, fortrinnsvis med hjemsted i Vest-Agder. Det var en todelt avdeling, med Steingården I og II.

I Bakkebø Nytt gjengis et brev mottatt fra Norges Røde Kors, angående en gave til Bakkebø og Vest-Agder paviljongen2:

«Jeg har herved den hyggelige beskjeden å gi Dem at Vest-Agder distrikt av Norges Røde Kors bevilget på sitt årsmøte søndag 29/4 1956 kr. 5000,- til innkjøp av piano til Vest-Agder paviljongen på Bakkebø. Forslaget ble fremsatt av kontorsjef Reidar Tønnessen, Kristiansand S, og ble enstemmig vedtatt. Jeg ber Dem underrette meg når De vil ha pengene tilsendt og på hvilken måte, enten i bankremisse, giro eller lignende. Med de beste hilsener, O. Gundersen, sekr. Og kass.»

Foto: Bakkebø Nytt.

I 1957 flyttet 17 voksne karer fra Steingården, til den nye avdelingen Heddy Astrups Hus. Da hadde det vært hele 61 klienter på Steingården.

I 1976 ble en ombygging av avdelingen ferdigstilt – for å pusse opp en da gammel avdeling og for å tilpasse den til nyere tankegang om adskilte soverom og færre klienter per avdeling.

DEKOR

Den store steinen markerer fortsatt hvor Steingården ligger i 2018. Foto: Dalane Folkemuseum.

Arkitekt Odd Brochmann dekorerte ei av dagligstuene med et stort veggmaleri, som Kiss Tveit mente kunne hatt tittel «Lofotflåten går ut»3.

I 1956 besøkte Annie Næss Bakkebø i 14 dager, for å bidra med kunst til avdelingene. Hun dekorerte de to 20-30 meter lange korridorene i underetasjen. Den ene korridoren fikk motiver fra visen «Bamses fødselsdag», den andre ble dekorert med inspirasjon fra visen «Dyrene i Afrika».

På soverommene ble det hengt opp fargerike akvareller malt av skolebarn.

RAKETTEN BARNEHAGE

I 1987 ble det startet opp barnehage for «bybarn»på Bakkebø-området, drevet i privat regi. Dette var Raketten barnehage. Den hadde sine lokaler i nordre del av Steingården, frem til 1989.

Bilder fra Raketten barnehage. Foto: Bakkebø Nytt.

Raketten barnehage er fortsatt i drift. I dag er den lokalisert i Sjukehusveien 1.

TUNELLEN BARNEPASS

I etterkant av HVPU-reformen ble det bestemt at det i nordre del av Steingården skulle etableres ny barnehage/førskole, med navn Tunellen Barnepass, drevet i privat regi. Nedleggelsen av barnehagen skjedde som følge av en tragisk drukningsulykke4.

STEINGÅRDEN REHABILITERINGSSENTER

Som del av HVPU-reformen ble Steingården sør gjort om til medisinsk attføringssenter, et rehabiliteringssenter som del av kommunens helsetjeneste. Det nye senteret ble åpnet av Eigersund kommune torsdag 24. oktober 1991.

Fysioterapeutene på Steingården rehabiliteringssenter i 1991 – f.v. Jan Petter Fredriksen, Jos Otten og Thomas Aupers. Foto: Bakkebø Nytt.

Medisinsk attføring er de planmessig helsetiltak som tar sikte på å hjelpe en person med funksjonshemning eller kronisk sykdom til i størst mulig grad å klare seg selv, og fungere sammen med andre.

Bygget fikk etter ombygging både oppholdsrom, treningskjøkken og rom for fysisk opptrening. I tillegg var senteret praktisk lokalisert i nærhet til svømmebasseng, ridesenter og idrettsplass.

Senteret hadde tilhold i Steingården sør frem til 2008, da det ble flyttet til Håndverkshuset i Årstaddalen.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (18.07.18)

  1. Kiss Tveits personlige notater
  2. Bakkebø Nytt 2-3 fra 1956: 9
  3. Kiss Tveits personlige notater
  4. Randi Mydland. (20.05.2000). Barnehagekrise i Eigersund. Stavanger Aftenblad.